lördag, september 24, 2005

Christer Ekholm disputerar


på avhandlingen Nervositeten kommer utifrån : om Erik Beckmans tidiga författarskap.

Disputationen blev rätt kul eftersom Peter Hansen från Linköping höll en mycket hovsam ton (han höll i huvudsak med Christer) och intresserade sig för de intressanta frågeställningarna i avhandlingen och skippade formalia. Det var för övrigt en noggrant skriven bok med få korrekturfel - och få tankefel.

Erik Beckmans förhållande till sina intertexter och skrivsättet var intressanta ämnen att dryfta. Man kan aldrig säga något bestämt och det var väl ungefär vad de båda kombattanterna kom fram till. Det som går att säga om hypertexter, hypotexter och dessas förhållande till varandra blev sagt. I princip kan hypotextbegreppet utvidgas hur långt som helst tyckte Christer. Hypotexten är alltså det substrat på vilket en ny text spinner sin väv. Även strukturer, filosofiska idésystem och annat kunde räknas som hypotext. Detta låter bestickande, men är förstås riktigt. Problem uppstår när man skall definiera begrepp och begränsa den textteoretiska apparaten för undervisningsbruk. Då får man vara något snävare i tillämpningen.

Peter Hansen uppehöll sig väldigt länge just kring den praktiska användbarheten av en avhandling. Den skall tjäna som uppslagsbok för kommande forskare och då är tydliga kapitelrubriker en god hjälp. Christer höll förstås med om detta.

Det blev mer av intertextualitet än av Beckmans förhållande till de bibliska texterna. Inte heller påverkan från Ahlin berördes så mycket av Hansen. Det var kanske klokt med tanke på att Gunnar D. Hansson är en av Sveriges bästa auktoriteter på just Ahlin. Och det är Christers handledare.

Efter att jag skrivit in denna text kommer den världsliga delen av disputationen - nämligen festen. Den börjar tidigt, förmodligen för att det kommer att bli många och långa tal.